Centrum Rehabilitacji Obok Lasu Grębiszew

Odliczenia od dochodu na cele rehabilitacyjne

Odliczenia od dochodu na cele rehabilitacyjne. Kto może odliczyć ulgę rehabilitacyjną

Ulgę rehabilitacyjną mogą odliczyć:

 • osoby niepełnosprawne lub
 • osoby mające na utrzymaniu osoby niepełnosprawne (współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe), gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył 14 000 zł

ponoszące wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związanymi z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

Kim jest osoba niepełnosprawna?

Osoba niepełnosprawna, to osoba, która posiada:

 • orzeczenie o niepełnosprawności należącej do I, II lub III grupy lub
 • rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, szkoleniową, socjalną lub
 • orzeczenie o niepełnosprawności, dla osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Wydatki uprawniające do ulgi rehabilitacyjnej

To wydatki ponoszone przez osobę niepełnosprawną lub osobę mającą na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Lista tych wydatków jest zamknięta. Do wydatków rehabilitacyjnych należą:

I. Wydatki nielimitowane

 • wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb niepełnosprawnych,
 • wydatki poniesione na zakup i naprawę sprzętu rehabilitacyjnego,
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatny pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,
 • opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
  • osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego,
  • osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16. również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
  • na turnusie rehabilitacyjnym,
  • w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Jeżeli poniesiono wydatek z kategorii nielimitowanych – w PIT można odliczyć całą kwotę poniesionych wydatków

II. Wydatki limitowane w uldze rehabilitacyjnej

W przypadku ich poniesienia odliczysz od dochodu część kwoty. Do wydatków limitowanych należą:

 • opłacenie przewodników osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu,
 • utrzymanie przez osoby niewidome oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu psa asystującego, tj. odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa,
 • używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Jeżeli poniesiono wydatek z kategorii limitowanych – w PIT można odliczyć maksymalnie

 2 280 zł dla każdego z trzech rodzajów wydatków.

III. Wydatki poniesione na leki

Jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.

Jeżeli poniesiono wydatek z kategorii leków – w PIT można odliczyć nadwyżkę wydatków ponad 100 zł miesięcznie

Ulga rehabilitacyjna – wydatki niepodlegające odliczeniu

Nie można odliczyć wydatków, które zostały już w całości sfinansowane z innych źródeł (np. z PFRON-u, ZFRON-u itp.). Gdy Twoje wydatki zostały dofinansowane, częściowo odliczyć można tę część

Czy muszę posiadać dokumenty potwierdzające wydanie środków?

Wysokość wydatków potwierdza się na podstawie posiadanych dokumentów (faktury, paragony, dowód wpłaty).

W przypadku wydatków limitowanych (opłacenie przewodników osób, utrzymanie psa asystującego, używanie samochody na dojazdy na konieczne zabiegi rehabilitacyjnej) nie jest konieczne posiadanie dokumentów potwierdzających wysokość wydatków. Jednakże na żądanie urzędu należy przedstawić dowody potrzebne do potwierdzenia odliczenia:

 • wskazać z imienia i nazwiska osobę, którą opłacono jako przewodnika,
 • okazać certfikat potwierdzający status psa asystującego,
 • okazać dokument potwierdzający zlecenie i odbycie niezbędnych zabiegów leczniczych, rehabilitacyjnych.

Czy mogę odliczyć ulgę rehabilitacyjną na współmałżonka, który też odlicza ulgę rehabilitacyjną?

Jeżeli oboje małżonkowie ponoszą wydatki rehabilitacyjne na jednego z nich, to małżonek, który nie jest osobą niepełnosprawną może odliczyć ulgę, gdy dochód osoby niepełnosprawnej nie przekroczył 10 080 zł.

Każdy z małżonków może odliczyć wydatki poniesione tylko przez siebie.

Podobnie jest w przypadku dzieci własnych i przysposobionych, dzieci obcych przyjętych na wychowanie, teściów, pasierbów, rodziców, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe.

Gdzie odliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Przysługującą ulgę możemy odliczyć w PIT-O, gdy wypełniamy PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

Odpowiednią, wyliczoną z uwzględnieniem limitu, kwotę wpisujemy w poz. PIT-O-019 lub PIT-O‑020 (wg numeracji dla PIT-ów obowiązujących w danym roku).